Okoljska politika

Skrb za varno in zdravo delovno okolje ter varovanje zdravja zaposlenih sta naša obveza in želja k bolj trajnostnemu, kar pomeni:

 • ločevanje in zmanjševanje nastalih odpadkov ter njihova reciklaža, kjer je to le mogoče;
 • uporabo sodobnih tehnologij, strojne opreme in naprav, ki omogočajo energetsko varčnost;
 • podpiramo okoljske izboljšave in tehnološko prenovo procesov v smislu minimiranja porabe naravnih virov, zniževanja odpadkov in drugih vplivov na okolje;
 • spoštujemo veljavno zakonodajo in izpolnjujemo pričakovanja, zahteve kupcev, sosedov, lokalne skupnosti in javnosti;
 • skrbimo za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov;
 • z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi in drugimi ukrepi preprečujemo oziroma zmanjšujemo vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov;
 • v tehnologijah, kjer je to možno, nevarne snovi zamenjujemo z manj nevarnimi;
 • zmanjševanje tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljševanje postopkov za ukrepanje v takih primerih;
 • izvedba monitoringov in nadzor vplivov na okolje;
 • usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih o varstvu okolja ter informiranje o doseženih okoljskih ciljih;
 • vpliv na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor je to mogoče.


Website name

Contact detail

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenia